Bolagsordning

§1. Firma

Bolagets firma är Toadman Interactive AB (publ).

§2. Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun.

§3. Verksamhet

Företaget ska huvudsakligen bedriva tillverkning, marknadsföring och försäljning, inom såväl som utom Sverige, av digitala samt analoga spel och därmed förenlig verksamhet. Företaget skall även bedriva handel med fast och lös egendom och därmed förenlig verksamhet.

§4. Aktiekapital

Aktiekapitalet i bolaget ska uppgå till lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.

§5. Antal aktier

Antal aktier ska vara lägst 13 340 000 och högst 53 360 000.

§6. Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst 3 och högst 9 ledamöter med lägst 0 och högst 3 suppleanter.

§7. Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning ska en eller två revisorer med eller utan suppleanter utses, eller ett registrerat revisionsbolag, skall väljas på årsstämman för en mandattid som gäller till slutet av nästkommande årsstämma.

§8. Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas ska ske tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska ske tidigast sex och senast två veckor före stämman. Kallelse till bolagsstämma ska ske genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska samtidigt som kungörelse sker annonseras i Dagens Industri. Stämma hålls där bolaget har sitt säte.

§9. Anmälan till stämma

Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämma skall anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får ej vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och får ej infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Aktieägare som vill delta i bolagsstämma ska dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman dels göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman.

Aktieägare eller ombud får ha med sig högst två biträden vid bolagsstämma endast om aktieägare anmäler antalet biträden till bolaget på det sätt som anges i föregående stycke.

§10. Öppnande av stämma 

Styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utser skall öppna bolagsstämman och leder förhandlingarna till dess ordförande vid stämman valts.

§11. Årsstämma

Årsstämma hålles årligen inom sex (6) månader efter räkenskapsårets utgång. På årsstämma skall följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande vid stämman.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

3. Godkännande av dagordningen.

4. Val av en eller två justeringsmän.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.

7. Beslut om

– fastställande av resultaträkningen och balansräkningen

– dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

– ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören

8. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorer.

9. Val av ledamöter till styrelsen och val av revisorer.

10. Annat ärende, som ska tas upp på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

Vid bolagsstämma må envar röstberättigad rösta för hela antalet av hen ägda och med fullmakt företrädda aktier, utan begränsning i röstetalet.

§12. Räkenskapsår

Räkenskapsåret är 1 januari – 31 december.

§13. Avstämningsförbehåll

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

Personal Data Protection Policy.

Toadman Interactive AB, collects and processess your personal information, so to inform you about news and updates of our products and services. This data is also used to customize your experience of our website and to improve our products and services.

At any time you have the right to access, correct and delete your personal information and object to the processing of your personal information. You can use these rights by sending an e-mail to the following address info@toadmaninteractive.com.

Toadman Interactive AB undertakes to respect and protect your personal information and personal integrity in accordance with applicable laws, industry rules and other relevant standards. We never disclose your personal information to third parties without your consent.

OK